PODROČJA SVETOVANJA

 • Usklajevanje pričakovanj in družinskih dogovorov glede prenosa podjetja.
 • Prenos znanja, uvajalni procesi, zaposlovanje in podpora potomcem.
 • Postavitev interne komunikacije.
 • Razdelitev odgovornosti, zadolžitev in funkcij.
 • Solastniški dogovori glede vodenja in odločanja.
 • Družinska ustava in ostale pogodbe vezane na prenos podjetja in premoženje.

PRENOS DRUŽINSKEGA PODJETJA NA POTOMCE

Za zagotovitev uspešnega prenosa odgovornosti in lastništva podjetja na potomce je potrebno razrešiti vsa odprta vprašanja, ki jih družinski člani še niste v polni meri obravnavali in predvsem sprejeli jasnih dogovorov. Krovno gledano je potrebno ugotoviti, kaj se bo spremenilo v vaši dinamiki vodenja ob umiku lastnika/ov oziroma staršev iz podjetja. Katera pričakovanja vezana na prenos podjetja je potrebno med vami izraziti in uskladiti. In katere dogovore je potrebno zapisati v Družinsko ustavo, Družbeno pogodbo ali v ostale dokumente vezane na premoženje.

Za družinska in solastniška podjetja imamo razvit poseben postopek intervjujev in sestankov, ki nam v prvi vrsti omogočajo dobro prepoznavo vaših pričakovanj, skrbi, vaših ciljev za prihodnost in predvsem za katere zadeve se potrebujete bolj jasno dogovoriti. V postopku ugotovimo kaj so potencialne nevarnosti prenosa podjetja in kaj so primerne rešitve za vas.

Po uvodnem brezplačnem sestanku in vaši potrditvi ponudbe, pričnemo z individualnimi razgovori na katerih se z vsakim naslednikom pogovorimo ločeno od ostalih družinskih članov. Na ta način je vsak izmed vas manj obremenjen s pričakovanji in mnenji ostalih vpletenih v to zgodbo. Cilj intervjujev je, da vsak posameznik pridobi popolno jasnost o tem kaj so njegova pričakovanja do ostalih vpletenih in do podjetja. Na individualnem razgovoru se predvsem pogovorimo o vaših pogojih za prenos ali prevzemanje podjetja in kaj ste pripravljeni sprejeti kot dogovor na različnih področjih. Pogovorimo se tudi o vaših skrbeh glede prenosa podjetja, kaj jih povzroča in kaj so možne rešitve. Na ta način vsak izmed vas ustvari popolno jasnost glede prenosa podjetja, kar je osnova za nadaljnje dogovarjanje z ostalimi člani družine.

Po individualnih razgovorih nadaljujemo s sestanki na katerih ste prisotni vsi družinski člani, vpleteni v podjetje. Na tej točki ima vsak posameznik jasnost kaj želi doseči zase, družino in podjetje.

Na skupnih sestankih obravnavamo ključna vprašanja, ki jih je potrebno v vašem podjetju razrešit. Čez vprašanja vas vodimo in razrešujemo vaše pomisleke pri določeni tematiki. Na podlagi izkušenj vam predlagamo možne rešitve, ki delujejo v praksi. Nato družinske člane uskladimo in zapišemo vaše dogovore.

KLJUČNA VPRAŠANJA KI JIH JE POTREBNO RAZREŠITI

 • Kaj vsakemu od družinskih članov trenutno ne deluje, ga skrbi in se želi dogovoriti?
 • Kako se spreminja vloga oseb, ki so vpletene v podjetje?
 • Katera področja so rizična v kolikor se starši lastniško in operativno umaknejo?
 • Ali so nasledniki zmožni v polni meri prevzeti zadolžitve staršev?
 • Kaj se bo spremenilo z vidika vodenja podjetja in kako zmanjšati tiste vplive, ki so negativni?
 • Katere zadolžitve in odgovornosti potomci še niso prevzeli v polni meri?
 • Kako si bodo potomci med seboj razdelili ključne odgovornosti in zadolžitve?
 • V kolikšnem času starši pričakujejo razbremenitev ali umik iz podjetja?
 • Ali je kdo od potomcev preobremenjen in na katere segmente to najbolj vpliva?
 • Kaj je za vas primeren način interne komunikacije, sestankov, planiranja dela?
 • Na kakšen način boste sprejemali odločitve in kaj so pravila igre med nasledniki?
 • Kako se razlikujejo vaša videnja, želje, zahteve in doprinos do podjetja? Kaj od tega vas bremeni, vam onemogoča delo ter vas psihično utruja?
 • Katere spremembe so nujno potrebne za nadaljnji razvoj podjetja, po prenosu lastništva?
 • Kako zaznavate lastno pogajalsko moč in upravičenost do podjetja, kakšna pravila odločanja in vodenja je vsak posameznik pripravljen sprejeti?
 • Kaj so skrbi vsakega posameznika in kaj se potrebujete jasno dogovoriti z ostalimi vpletenimi?
 • Katere dogovore je potrebno zapisati v Družinski ustavi?

Odgovore na nekatera vprašanja imate že v tem trenutku. Pomembno vprašanje je, ali imajo enako jasnost tudi ostali člani družine? Ključno je zagotoviti usklajeno delovanje vseh, ki ste vpleteni v podjetje. Na ta način v veliki meri odpravimo vaša zatikanja in prerekanja, ki se vam pojavljajo pri vodenju podjetja ter pri sprejemanju odločitev, ko so za vaše poslovanje potrebne spremembe. Zato je nujno, da zgornja vprašanja razrešimo med vsemi, ki ste vpleteni v lastništvo in vodenje podjetja.

Na spremembo lastništva se pogosto odzivajo tudi zaposleni. Velika mera nejasnosti glede lastništva in vodenja, lahko pripelje do odhoda nekaterih zaposlenih in nazadovanja podjetja. Družina, ki je postavljena in dogovorjena, zaposlenim bistveno lažje sporoča spremembo in jim daje občutek varnosti ter vključenosti. Zato z vami določimo primeren trenutek in vas pripravimo na komunikacijo z zaposlenimi. V nekaterih situacijah kjer je to potrebno, vodilne zaposlene vključimo v pogovor.

Zgoraj zapisane zadeve obravnavamo na skupnih sestankih, ki potekajo na 14 dni. Z vami sta prisotna vsaj dva svetovalca za družinska podjetja. Po vsakem srečanju dobite poročilo dogovorjenih zadev in nalogo, ki je v večini primerov implementacija vašega dogovora v prakso ali razmislek glede različnih rešitev, ki smo jih obravnavali na srečanju. Na ta način prihajate na srečanja pripravljeni in vaše dogovore glede vodenja že upoštevate v praksi.

DRUŽINSKA USTAVA


Temelji na skupnih dogovorih staršev in naslednikov v družinskem podjetju ali solastnikov v solastniškem podjetju. Predvideva predvsem dogodke, ki se lahko zgodijo in opredeljuje rešitev ter hkrati tudi pravice in odgovornosti posameznika.

Družinska ustava narekuje potek dogodkov in učinkuje kot krovni dogovor za zapis ostalih zavezujočih dokumentov kot so darilna pogodba, družbena pogodba, izročilna pogodba, oporoka...

Za podjetja, ki jih prevzema le en potomec, zapišemo krajši dokument, kjer opredelimo pogoje prevzema, izplačila, rente in ostale dogovore, ki jih družina želi vključiti in zapisati.

V primeru, da podjetje prevzema več potomcev, zapišemo razširjen dokument Družinske ustave, ki poleg osnovnih dogovorov opisuje pravila upravljanja in odločanja med nasledniki, izstopne pogoje in druge dogovore glede solastništva. Velik del dogovorov se preslika v zavezujočo Družbeno pogodbo, ki ščiti podjetje in potomce v situacijah, ko ne najdejo skupnega dogovora.

Samo dogovarjanje in usklajevanje družine je bolj pomembno kot končni dokument, saj se odkrito pogovarjamo o željah, pričakovanjih in strahovih družinskih članov z namenom preprečitve potencialnih kasnejših zatikanj ali prepirov. Ob kreiranju načenjamo teme pogovora, ki v domačem okolju ne pridejo na dnevni red ali pa se jim družina izmika. Z dogovori tako dosežete jasnost in predvsem pomirjenost, ker ste seznanjeni z ''pravili igre''.

KATERE ELEMENTE ŠE LAHKO OBSEGA DRUŽINSKA USTAVA?

 • Usklajevanje vizije naslednikov in staršev.
 • Dogovor o razdelitvi družinskega premoženja.
 • Izstopni pogoji naslednikov; določitev vrednosti deleža in dedovanje
 • Izplačila, poplačila, renta za starše.
 • Delo zakonskih partnerjev in kriteriji zaposlovanja otrok bratov; vnukov.
 • Redni solastniški sestanki in ključne tematike pogovorov – se dobiček izplačuje?
 • Pooblastila poslovodnih oseb; razpolaganje direktorja z »gotovino«, druge omejitve?

Vabimo vas na brezplačen spoznavni sestanek na Vodovodno 100 v Ljubljani. Na podlagi spoznavnega sestanka vam bomo pripravili ponudbo, primeren postopek svetovanja in tematike, ki jih je potrebno obravnavati v vašem podjetju.

Predlagamo, da s pogovorom glede vašega podjetja ne odlašate in nas pokličete. Na voljo smo vam od ponedeljka do petka, med 9:00 in 16:00 uro.