I. UPRAVLJALEC SPLETNE STRANI IN IZVAJALEC STORITEV

  • LIGHT d.o.o., Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI68928980, matična številka: 8927626000;
  • Elektronski naslov: info@enlightening.business
  • Telefon: +38664174991

II. UVOD

Predmetni splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) se uporabljajo za spletno stran www.light.cyou (v nadaljevanju: spletno mesto) in urejajo razmerja med pravnimi ter fizičnimi osebami, ki uporabljajo navedeno spletno mesto (v nadaljevanju: uporabniki), in LIGHT d.o.o. (v nadaljevanju: upravljalec).

Prav tako vsebujejo določbe, ki urejajo razmerje med pravnimi ter fizičnimi osebami, ki naročajo storitve (v nadaljevanju: naročniki), in družbo LIGHT d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec), ki izvaja naročeno.

Splošni pogoji predstavljajo pravno zavezujoč dogovor med uporabniki in/ali naročniki ter upravljalcem spletnega mesta in/ali izvajalcem storitev. Splošni pogoji so v skladu z določbo drugega odstavka 120. člena Obligacijskega zakonika (OZ) javno objavljeni na spletnem mestu in se zato šteje, da so znani uporabnikom oziroma naročnikom.

Upravljalec spletnega mesta si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni splošne pogoje, brez vnaprejšnje najave. Dolžnost uporabnikov in naročnikov je, da spremljajo spremembe splošnih pogojev ter da se z njimi seznanijo vsakokrat, ko uporabljajo spletno mesto ali naročajo storitve. Nadaljnja uporaba spletnega mesta ali naročanje po objavi sprememb pomeni, da se uporabnik oziroma naročnik s temi spremembami strinja.

Razmerje med navedenimi subjekti se presoja po slovenskem pravu. Morebitni spori pa se bodo reševali po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


III. SKLENITEV POGODBE

3.1. Organizacija personaliziranih dogodkov in storitev za naročnike

Izvajalec ob upoštevanju želja in potreb naročnika pripravi ponudbo, ki jo posreduje naročniku. Ponudba vsebuje rok za njen sprejem in izvajalca veže do poteka predmetnega roka. V kolikor naročnik sprejme ponudbo znotraj postavljenega roka, se šteje, da je pogodba med njim in izvajalcem veljavno sklenjena.

Če naročnik v odgovoru na ponudbo izraža sprejem slednje, hkrati pa predlaga, naj se v nečem spremeni ali dopolni, se šteje, da je naročnik ponudbo zavrnil in sam dal novo ponudbo izvajalcu.

V kolikor naročnik v odgovor na ponudbo izrazi, da ponudbo sprejema, vendar njegov sprejem vsebuje dopolnitve ali spremembe, ki bistveno ne spreminjajo ponudbe, se šteje, da je ponudba sprejeta, razen če izvajalec dopolnitvam ali spremembam takoj ugovarja. Med nebistvene dopolnitve ali spremembe ne spadajo spremembe cene, plačila, kakovosti ali količine, kraja in časa dobave, obsega odgovornosti ene stranke v primerjavi z drugo ter spremembe določil o reševanju sporov.

3.2. Izvedba lastnih dogodkov

Izvajalec organizira tudi lastne dogodke, kot so npr. delavnice, izobraževanja, koncerte ipd. (v nadaljevanju: dogodek). Naročniki se prijavijo na dogodek oziroma sklenejo pogodbo z izvajalcem na način, da izpolnijo prijavnico za prijavo na dogodek na spletnem mestu izvajalca. V prijavnico vnesejo zahtevane podatke in potrdijo svojo prijavo. Na ta način nepreklicno naročijo eno ali več kotizacij za udeležbo na dogodku. Navodila za plačilo in rok plačila kotizacije prejmejo vsi naročniki na e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavnici.

Izvajalec si pridržuje pravico, da vsako prijavo zavrne brez obrazložitve. To velja tudi v primeru, če je naročnik že nakazal denar. V tem primeru izvajalec nakazan denar vrne naročniku v roku 14 dni od zavrnitve prijave.

V kolikor se naročnik, ki se je prijavil na dogodek in že nakazal denar za kotizacijo, dogodka ne more udeležiti, lahko to kotizacijo prenese na drugo osebo, ki se lahko namesto njega udeleži dogodka. Izvajalec mu ni dolžan vrniti vplačane kotizacije.

Izvajalec si pridržuje pravico odpovedati dogodek iz kateregakoli vzroka. V primeru odpovedi dogodka s strani izvajalca, se slednji zaveže v roku 14 dni od odpovedi dogodka vrniti kotizacijo vsem naročnikom, ki so jo že plačali.

Prav tako si izvajalec pridržuje pravico dogodek prestaviti na kasnejši datum in o tem pravočasno obvestiti naročnike. V tem primeru že kupljene vstopnice veljajo za nov datum dogodka.

Cena dogodka je takšna, kot se oglašuje na spletnem mestu ali na drugih spletnih ali fizičnih platformah za oglaševanje. Cena dogodka se lahko spreminja. Cena lahko velja npr. do določenega datuma, nato pa se spremeni (poviša ali zniža), kar je tudi zapisano na platformi, kjer se dogodek oglašuje.

Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe - popravkov programa dogodka iz kateregakoli vzroka. Spremembe programa izvajalec objavi na spletni strani dogodka.


IV. OMEJITEV ODGOVORNOSTI UPRAVLJALCA IN IZVAJALCA

4.1. Omejitev odgovornosti upravljavca spletnega mesta

Upravljavec ne zagotavlja nemotenega delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti uporabnik s tem, ker ni bilo dostopa do spletnega mesta ali le-to ni delovalo oziroma so bile v delovanju motnje.

Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski in drugi opremi s tem, ko je uporabljal spletno mesto. Uporabnik mora zagotoviti in si priskrbeti ustrezno zaščitno opremo, ki jo bo uporabljal pri dostopu in uporabi spletnega mesta.

Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja modeme, programsko opremo, druge naprave in opremo ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti in dovoljenji. Upravljavec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

Upravljavec pri objavah na spletnem mestu uporablja izjave in druge trditve avtorjev/predavateljev/nastopajočih v zvezi z njihovo prodajo, zaslužki ali drugimi rezultati, ki so jih slednji dosegli. To ne pomeni, da bodo tudi naročniki dosegali podobne rezultate, zato upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z navedenimi objavami.

4.2. Omejitev odgovornosti izvajalca pri lastnih dogodkih in personaliziranih dogodkih ter storitvah za naročnike

Vsebina predavanj na lastnih dogodkih izvajalca odraža izključno stališča avtorjev/predavateljev/nastopajočih in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali izvajalca.

Izvajalec in njegovi zaposleni ali podizvajalci niso v nobenem primeru odgovorni za kakršnokoli škodo (posredno ali neposredno), ki bi nastala na podlagi informacij, ki so bile podane na dogodkih s strani avtorjev/predavateljev/nastopajočih.

Izvajalec ne odgovarja za vsebino nastopov in način podajanja vsebine s strani avtorjev/predavateljev/nastopajočih na personaliziranih dogodkih za naročnike. Izvajalec je prost odgovornosti tudi v primeru, če je za naročnika opravljal storitev priprave avtorjev/predavateljev/nastopajočih na sam nastop.

Izvajalec odškodninsko ne odgovarja za prihod, odhod in čas preživet s strani naročnika na dogodku. Izvajalec prav tako ne odgovarja za morebitno odtujitev ali poškodbe na lastnini naročnikov v času prisotnosti na dogodku.

Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe programa dogodka.


V. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Predmetni splošni pogoji so v veljavi od dne 1. 4. 2022.